General Terms

Algemene voorwaarden - Actum Services BV

1. DEFINITIES


1.1 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Actum Services een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Onder opdrachtgever wordt ook verstaan een ieder die aan Actum Services een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.


1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Actum Services uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Actum Services en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Actum Services waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.


2.2 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Actum Services van welke aard ook.


2.3 Indien bepaalde afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij telkens schriftelijk bevestigd.


3. OFFERTES


3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en 30 dagen geldig en excl. btw.


3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie of op basis van een raming wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Actum Services gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk gemaakte kosten zullen worden doorgerekend.


3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


3.4 De offerteprijzen zijn gebaseerd op de koers van het profielstaal op het moment van de offerte. Indien deze prijs volgens Agoria meer dan 5% stijgt, dan behoudt Actum Services het recht om de prijzen van deze offerte evenredig aan te passen.


3.5 De modellen en tekeningen die bij de offertes gevoegd zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplicht Actum Services niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de geleverde goederen te weigeren of niet te betalen.


4. OPDRACHTEN: AANVAARDING, ANNULERING, EN WIJZIGING


4.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Actum Services is pas gebonden aan een opdracht na aanvaarding, met name door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Alle overige afspraken en modaliteiten m.b.t. de uitvoering van de opdracht worden in de samenwerkingsovereenkomst bevestigd, met dien verstande dat alle eventuele volgende opdrachten onder deze overeenkomst vallen.


4.2 Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Actum Services kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


4.3 Bij annulering van een order door de opdrachtgever zal Actum Services recht hebben op een annuleringsvergoeding als volgt: indien het order nog niet in uitvoering is, heeft Actum Services recht op een vergoeding van 10% van de prijs van het order, indien wel in uitvoering dan heeft Actum Services recht op 10% van de prijs van het order + de kostprijs van de gewerkte uren, bestelde en gebruikte materialen.


4.4 De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, dan wel de schade welke voortvloeien uit praktische of fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden te verzekeren.


4.5 De opdrachtgever kan Actum Services verzoeken, wijzigingen aan te brengen in de te verrichte werkzaamheden, welke in de opdrachtbevestiging of tekening zijn vastgelegd. De uit het meerwerk voortkomende werkzaamheden verlengen de termijn van oplevering en de kosten zijn te allen tijde verrekenbaar.


4.6 Actum Services behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.


4.7 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Actum Services het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever.


5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT


5.1 In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is Actum Services, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Actum Services, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde hoeveelheden en eventuele gebreken. Hierbij kunnen de kosten van opslag van de goederen en de administratie hierover in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.


5.2 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Actum Services enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Actum Services bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Actum Services schriftelijk is bevestigd.


5.3 Alle goederen worden geleverd Ex Works (EXW) in onze ateliers, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. Bij het vertrek van de goederen uit de werkhuizen van Actum Services worden de goederen beschouwd als geleverd en aanvaard door de opdrachtgever, zelfs indien een prijs "franco" gerekend wordt. De opdrachtgever kan zich op die plaatsen steeds laten vertegenwoordigen. De goederen reizen altijd op risico van de opdrachtgever. Bij stockage van materialen bij de opdrachtgever, is hij verantwoordelijk voor eventuele schade, ook als de goederen nog gemonteerd moeten worden.

5.4 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Actum Services voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Actum Services het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door de opdrachtgever aan Actum Services verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.


5.6 Ten onrechte aan Actum Services geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten
komen voor zijn rekening.

5.7 Indien Actum Services en de opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Actum Services gerechtigd om wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.


5.8 Actum Services verplicht zich de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.


5.9 Indien tijdens de uitvoering van een door Actum Services aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Actum Services het recht het volgende te vorderen. Namelijk dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De gemaakte meer of mindere kosten van deze wijzigingen zullen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Actum Services reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.


5.10 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Actum Services, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Actum Services het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.


5.11 De opdrachtgever zal de benodigde zaken zoals een lokaal, elektriciteit, gas, water en sanitaire voorzieningen gratis beschikbaar stellen als eventueel andere aanwezige hulpmiddelen zoals brandblus- en EHBO-middelen. Zoniet zal Actum Services hiervoor supplementair een huurprijs aanrekenen. Indien voor de werkzaamheden een specifieke elektriciteits-, gas- of wateraansluiting nodig is, wordt deze kosteloos ter beschikking gesteld. Indien Actum Services deze zelf moet voorzien, worden de hiervoor gemaakte kosten doorgerekend aan de opdrachtgever.


5.12 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang en doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden en verplicht zich zorg te dragen voor een vlakke, verharde en obstakelvrije ondergrond van de werkzones, zodoende dat zwaar werfmaterieel ter plaatse gebracht kan worden. Bij het ingebreke blijven hiervan zullen door Actum Services meerkosten in rekening gebracht worden.


5.13 Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de werkzones leeg en schoon te worden aangeboden. Tevens dienen de nodige afschermingen aan gebouwen en/of installaties aangebracht te worden door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever schriftelijk Actum Services opdraagt de werkzones vrij te maken en/of afschermingen te voorzien aan gebouwen en/of installaties, dan worden de hieraan bestede uren en materialen aangerekend.


5.14 Indien Actum Services werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal.


6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN


6.1 Indien de voortgang in uitvoering door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is de opdrachtgever verplicht Actum Services over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.


6.2 Storingen in het bedrijf te gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, oorlog, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere problemen in vervoer, beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen aan Actum Services door derden en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Actum Services van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever vergoeding van kosten, schade of interesten kan eisen. Bij overmacht zal Actum Services de opdrachtgever op de hoogte brengen.


6.3 Alle leveringstijden worden door Actum Services steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend, behalve anders schriftelijk vastgelegd. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever in geen geval van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal deze evenmin het recht geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.


7. INSTRUCTIES


De werknemers, mandatarissen of andere uitvoeringsagenten van Actum Services zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of uitvoeringsagent van de Opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De Opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt. Overeenkomstig artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, erkennen en aanvaarden de Partijen dat het naleven door de Opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de Opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van deze Overeenkomst, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de Opdrachtgever op de werknemers die Actum Services zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdrachten. Worden beschouwd als “instructies in uitvoering van deze Overeenkomst” in de zin van het voorgaande lid:

• instructies met betrekking tot de normale openingsuren zoals geldend bij de Opdrachtgever of op de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, zonder zich nochtans uit te strekken tot instructies inzake de wetgeving op de arbeidsduur waarvoor enkel de Onderaannemer bevoegd is;

• instructies met betrekking tot het correct gebruik van machines, materieel, goederen en documenten van de Opdrachtgever:

• instructies met betrekking tot de volgorde van de te ondernemen taken en opdrachten;

• instructies met betrekking tot de timing van de uit te voeren taken en opdrachten;

• instructies en opmerkingen ingeval van niet-correcte uitvoering van de taken en opdrachten, zonder zich nochtans uit te

strekken tot het opleggen van disciplinaire sancties waarvoor enkel de Onderaannemer bevoegd blijft.


8. KLACHTEN


8.1 Alle klachten dienen gegrond en duidelijk gemotiveerd te zijn. Klachten van zichtbare gebreken moeten binnen vier dagen en klachten wegens verborgen gebreken moeten binnen de vijftien dagen na uitvoering van de opdracht schriftelijk meegedeeld worden.

8.2 Elke klacht die wordt geformuleerd door de opdrachtgever na definitieve goedkeuring van het ontwerp en die betrekking heeft op het ontwerp, zal niet ontvankelijk verklaard worden. Actum Services is niet aansprakelijk voor schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes of opdrachtbevestigingen. Bij verschil van uitleg geldt de uitleg van Actum Services als bindend.


8.3 Klachten moeten worden geformuleerd voor ingebruikname. Klachten kunnen enkele opgemaakt en verzonden worden door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger na een controle door een extern bevoegd orgaan. Alle kosten die verband houden met dergelijke controles zijn ten laste van de Opdrachtgever.


8.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van het volledige project.


8.5 Indien Actum Services een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos aan te passen, hetzij met de opdrachtgever in onderling overleg een korting vast te leggen.


8.6 Actum Services aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.


8.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.


8.8 De opdrachtgever mag de goederen slechts retourneren mits schriftelijke toestemming van Actum. Deze toestemming voor retour van de goederen houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. De kosten van terugzending blijven voor rekening van de Opdrachtgever.


8.9 Restpartijen worden niet retour genomen.


8.10 Opdrachtgever zal nooit door klachten of gebreken, ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.


9. VERBOD TOT AFWERVING

Er heerst een verbod op afwerving, Het is de opdrachtgever niet toegestaan noch tijdens de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van 12 maanden na afloop van de opdracht, een personeelslid (vast of interim) van Actum Services in dienst te nemen, op welke wijze dan ook (rechtstreeks of onrechtstreeks). Bij schending van dit verbod tot afwerving is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Actum Services van 28.000 € voor de profielen technieker (basis, allround en gespecialiseerd) en lasser (basis, gevorderd en gespecialiseerd) en een vergoeding van 35.000 € voor de overige profielen (ploegbaas, meestergast, engineering,…), behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.


10. AANSPRAKELIJKHEID


10.1 De opdrachtgever is gehouden Actum Services schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Actum Services instelt terzake van schade ontstaan door of met de door Actum Services geleverde diensten.


10.2 Actum Services is in ieder geval slechts aansprakelijk voor haar opzet of zware fout, of voor deze van haar aangestelden, of voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de gebeurlijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Actum Services uitmaken, onverminderd de gevallen van overmacht. Iedere buitencontractuele aansprakelijkheid van Actum Services en/of (voor) haar aangestelden is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of zware fout, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten van Actum Services.


10.3 Voor zover Actum Services bij de uitvoering van leveringen en/of werken van een derde persoon afhankelijk is, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout van deze derde persoon.


10.4 De aansprakelijkheid van Actum Services is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare bewezen schade. Actum Services is onder geen beding aansprakelijk voor de gevolgschade of de indirecte schade van welke aard, of door welke oorzaak, dan ook.


10.5 Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Actum Services steeds beperkt tot het bedrag waarvoor haar verzekering tussenkomt, of indien de verzekering van Actum Services het voorval niet zou dekken, tot maximaal de door de opdrachtgever voldane facturen voor de betrokken goederen of werken. Een verzekeringsattest met vermelding van de limieten is vrij opvraagbaar.


10.6 In geval van schade die bovenvermeld limiet te boven gaat, doet de opdrachtgever afstand van verhaal in het voordeel van Actum Services om de schade terug te vorderen. Het is de plicht van de opdrachtgever om deze afstand van verhaal kenbaar te maken aan zijn verzekeraars.


10.7 Actum Services behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Actum Services niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Actum Services niet aansprakelijk.


10.8 Adviezen worden door Actum Services naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

10.9 Evenmin aanvaardt Actum Services enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens.


10.10 In geen geval zal Actum Services verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade aan gebouwen en/of installaties, voortkomend door het onzorgvuldig of niet afschermen van deze gebouwen en/of installaties door de opdrachtgever.


10.11 Actum Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën of voor verstopping van het riool of afvoerkanalen.


10.12 Actum Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Actum Services in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT


11.1 De goederen blijven eigendom van Actum Services zolang door de opdrachtgever de prijs niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen in gebruik genomen werden of bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de Opdrachtgever alle verlies en vernielingsrisico's.


11.2 Actum Services is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever weg te halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Actum Services niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.


11.3 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd.

11.4 Het is Actum Services toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.


11.5 Actum Services behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen of tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer de opdrachtgever hierop een opdracht geeft. Alle ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc. afkomstig van Actum Services of getoond op de website van Actum Services worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Actum Services.


12. BETALINGEN


12.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Actum Services daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling of vooruitbetaling, of betaling in termijnen vorderen. Actum Services is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.


12.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie.


12.3 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, tenzij anders overeengekomen. Ongeacht de betalingstermijn, heeft Actum Services het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Actum Services te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.


12.4 Indien een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 10%.


12.5 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Actum Services moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 10% van het betrokken bedrag met een minimum van €500,00.


13. GESCHILLEN


13.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.


13.2 Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement IEPER bevoegd.


13.3 Indien er binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum geen protest wordt ontvangen via aangetekend schrijven, wordt de factuur geacht te zijn geaccepteerd.


14. SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, rust de beslissing uitsluitend bij Actum Services.