General Terms

Algemene voorwaarden - Actum Services BV

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Actum Services een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Onder opdrachtgever wordt ook verstaan een ieder die aan Actum Services een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Actum services uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

2. ALGEMEEN

2.1 Deze specifieke voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Actum Services en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Actum Services waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Actum Services schriftelijk is bevestigd.

2.2 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze specifieke voorwaarden, die geacht worden integraal deel uit te maken van de overeenkomst tussen partijen.

2.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige specifieke voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.

2.4 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Actum Services slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

3.2 Alle door Actum Services opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. OPDRACHTEN

4.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Actum Services is pas gebonden aan een opdracht na aanvaarding, met name door de verzending van de ondertekende opdrachtbevestiging. Alle overige afspraken en modaliteiten m.b.t. de uitvoering van de opdracht worden nadien door partijen bevestigd in een meer uitgebreide schriftelijke overeenkomst, die geldt als raamovereenkomst, met dien verstande dat alle eventuele volgende opdrachten geacht worden te vallen onder deze overeenkomst (behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende afspraken). Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Actum Services kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 In geval van annulatie van een bestelling door de klant vóór het begin van uitvoering ervan door Actum Services is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling en met een minimum van 125,00 euro. In geval van annulatie van de bestelling door de klant na het begin van uitvoering ervan door Actum Services is het volledige bedrag van de bestelling verschuldigd.

4.3 De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, dan wel de schade welke voortvloeien uit praktische of fysieke maatregelen welke getroffen dient te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang en realisatie van de te verrichte werkzaamheden te verzekeren.

5. WIJZIGINGEN IN OPDRACHT VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 De opdrachtgever kan Actum Services verzoeken wijzigingen aan te brengen in de te verrichte werkzaamheden, welke in de opdrachtbevestiging of tekening zijn vastgelegd. Indien deze werkzaamheden leiden tot meerwerk, zal Actum Services hiervan eerst aan opdrachtgever een kostenberekening overleggen, welke door opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden.

5.2 Actum Services is gerechtigd een zodanig verzoek van de hand te wijzen, indien na haar oordeel het stadium van de werkzaamheden de gevraagde wijzigingen ongewenst zijn te achten of de wijzigingen strijdig zijn met de normen waaraan de werkzaamheden dienen te voldoen.

5.3 De eventuele uit het meerwerk voortkomende werkzaamheden verlengen de termijn van oplevering.

5.4 Het uit bovenstaande voortkomende meerwerk zal te allen tijde verrekenbaar zijn, tevens zullen de uit het meerwerk voortkomende onvoorziene gebreken verholpen en verrekend dienen te worden.

6. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1 De opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen zoals brandblus –en EHBO-middelen.

6.2 Indien Actum Services werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal.

6.3 De werknemers, mandatarissen of andere uitvoeringsagenten van Actum Services zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of uitvoeringsagent van de Opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De Opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt. Overeenkomstig artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, erkennen en aanvaarden de Partijen dat het naleven door de Opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de Opdrachtgever zouden worden gegeven in uitvoering van deze Overeenkomst, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de Opdrachtgever op de werknemers die Actum Services zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdrachten. Worden beschouwd als “instructies in uitvoering van deze Overeenkomst” in de zin van het voorgaande lid:

- instructies met betrekking tot de normale openingsuren zoals geldend bij de Opdrachtgever of op de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd, zonder zich nochtans uit te strekken tot instructies inzake de wetgeving op de arbeidsduur waarvoor enkel de Onderaannemer bevoegd is;

- instructies met betrekking tot het correct gebruik van machines, materieel, goederen en documenten van de Opdrachtgever:

- instructies met betrekking tot de volgorde van de te ondernemen taken en opdrachten;

- instructies met betrekking tot de timing van de uit te voeren taken en opdrachten;

- instructies en opmerkingen ingeval van niet-correcte uitvoering van de taken en opdrachten, zonder zich nochtans uit te strekken tot het opleggen van disciplinaire sancties waarvoor enkel de Onderaannemer bevoegd blijft.

7. VERBOD TOT AFWERVING

7.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Actum Services bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Actum Services bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete ten bedrage van 50.000€ (vijftigduizend euro)

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De opdrachtgever is gehouden Actum Services schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Actum Services instelt terzake van schade ontstaan door of met de door Actum Services geleverde diensten.

8.2 Actum Services is in ieder geval slechts aansprakelijk voor haar opzet of zware fout, of voor deze van haar aangestelden, of voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de gebeurlijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Actum Services uitmaken, onverminderd de gevallen van overmacht. Iedere buitencontractuele aansprakelijkheid van Actum Services en/of (voor) haar aangestelden is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of zware fout, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten van Actum Services.

8.3 Voor zover Actum Services bij de uitvoering van leveringen en/of werken van een derde persoon afhankelijk is, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout van deze derde persoon.

8.4 De aansprakelijkheid van Actum Services is in elk geval beperkt tot de directe en voorzienbare bewezen schade. Actum Services is onder geen beding aansprakelijk voor de gevolgschade of de indirecte schade van welke aard, of door welke oorzaak, dan ook

8.5 Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Actum Services steeds beperkt tot het bedrag waarvoor haar verzekering tussenkomt, of indien de verzekering van Actum Services het voorval niet zou dekken, tot maximaal de door de opdrachtgever voldane facturen voor de betrokken goederen of werken. Een verzekeringsattest met vermelding van de limieten is vrij opvraagbaar. In geval van schade die dit limiet te boven gaat, doet de opdrachtgever afstand van verhaal in het voordeel van Actum Services om de schade terug te vorderen. Het is de plicht van de opdrachtgever om deze afstand van verhaal kenbaar te maken aan zijn verzekeraars.

9. BETALINGEN

9.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Actum Services daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling of vooruitbetaling, of betaling in termijnen vorderen. Actum Services is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

9.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.

9.3 Indien een langere kredietgeving van 30 dagen na factuurdatum ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 10%.

9.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Actum Services moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten gelopen ten minste 10% van het betrokken bedrag met een minimum van 500,00 euro (zegge: vijfhonderd euro) en dit boven de conventionele interest welke in ieder geval verschuldigd blijft..

9.5 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Actum Services het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Actum Services te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

9.6 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10. GESCHILLEN

10.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

10.2 Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement IEPER bevoegd. Deze bevoegdheid wordt niet gewijzigd door de aanvaarding van wissels door de schuldenaar.

10.3 Indien er binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum geen protest wordt ontvangen via aangetekend schrijven, wordt de factuur geacht te zijn geaccepteerd.

11. SLOTBEPALING

11.1 In alle gevallen, waarin deze Specifieke Voorwaarden niet voorziet, rust de beslissing uitsluitend bij van Actum Services.